UPOZORNĚNÍ! Server evropa.adam.cz není dále aktualizován a zde uvedené informace slouží k archivním účelům. Aktuální informace a nabídky zahraničních akcí, seminářů, kursů apod. jsou nyní k dispozici na adrese http://zahranici.crdm.cz/.


Mládež v Evropě a její participace na rozhodování

Vyjděme z potřeb mladých lidí, jak je definovalo UNESCO.
Specifické potřeby mladých lidí se nepochybně liší země od země, dokonce od jedince k jedinci. Ve všech případech však mladí lidé potřebují rozvíjet sami sebe, ověřovat si vlastní schopnosti a objevovat svět okolo sebe. Potřebují mít přístup ke znalostem a kvalifikaci. Potřebují získat aktivní a zodpovědnou roli ve společenském životě a skrze tuto roli pak společenské uznání a postavení.

Všichni mladí lidé mají bez ohledu na prostředí, ve kterém žijí, stejné základní potřeby; potřebují získat schopnost čelit problémům a naučit se řídit si svůj vlastní rozvoj, aby se z nich stali osobnosti, které jsou:

 • samostatné - schopné rozhodovat se a řídit si svůj osobní a společenský život jednotlivce i člena společnosti,
 • solidární - schopné projevit zájem o ostatní, jednat spolu s nimi a v jejich prospěch, sdílet jejich zájmy,
 • zodpovědné - schopné nést zodpovědnost za své činy, plnit své úkoly a dokončit vše, co začnou,
 • svědomité - schopné určit si morální hodnoty, určitý podnět nebo ideál a jednat podle nich,
 • a které se tak plně uplatní jak jako jednotlivci tak jako členové společnosti.

Účast mládeže na rozhodování o životě jich samotných a společnosti v jejich bezprostředním okolí, tzv. participace, je v posledních letech především v západní Evropě velmi rozšířeným pojmem. Hledání cest, jak mladým lidem umožnit zapojovat se do diskuse a poskytnout jim vliv na rozhodování má několik úrovní. Může být prováděno na úrovni

 1. místní,
 2. regionální,
 3. celostátní,
 4. mezinárodní,

přičemž na každé z těchto úrovní existuje řada příležitostí pro mladé lidi.


ÚROVNĚ PARTICIPACE


Zkusme se teď podívat na možnosti, které se naskýtají jednomu mladému člověku na těchto úrovních:

Místní:

 • ve sdružení dětí a mládeže - od družiny či oddílu výše - jedním z hlavních úkolů našich sdružení je vychovávat aktivní občany, kteří se postupně učí přejímat zodpovědnost a "sami řídit svůj člun" (jak jednou napsal zakladatel skautingu lord Baden-Powell).
 • v místním "dětském" či "mládežnickém" zastupitelstvu (sněmu) - ta vznikají a působí dle místních podmínek už i u nás - mnohdy jsou základním stupněm pro další sněmy na regionální i celostátní úrovni - a jejich doporučení jsou brána vážně, jakkoliv věk zástupců mládeže by tomu nenasvědčoval.
 • ve školních radách,…

Regionální:

 • ve vyšším řídícím článku svého sdružení
 • v regionálním dětském sněmu
 • v regionální radě mládeže - asi nejpropracovanější systém má v tomto ohledu Německo - rady mládeže na různých úrovních na sebe hierarchicky navazují a jsou ze zákona partnery státní správě a samosprávě na tom kterém místě.

Celostátní:

 • v řídícím orgánu svého sdružení, event. v jeho "mladším fóru" -praxí některých sdružení je mít své "hlídací psy" rozhodování dospělých ve vedení v paralelních stínových fórech mladších členů
 • v celostátním dětském sněmu / senátu - ten může být konstituován jako permanentní, zasedající několikrát do roka, či jako nárazový (např. ČRDM pořádá vždy v květnu v rámci Bambiriády jednodenní Dětský senát)
 • v národní radě mládeže - tady bych se rád za chvilku zastavil.

Mezinárodní:

 • v mezinárodním vedení své organizace
 • v Evropském fóru mládeže - jako zástupce národní rady či mezinárodní organizace, jako člen/ka pracovních komisí,…
 • při řízení větších aktivit, účastí na konzultačních setkáních a lobbystických akcích apod.

NÁRODNÍ RADY MLÁDEŽE


Tyto rady vznikly většinou právě z iniciativy jednotlivých organizací dětí a mládeže, působících na národní úrovni, aby jim pomohly v zastupování zájmů členů a obecných oprávněných zájmů všech dětí a mladých lidí v dané zemi.

Mnohdy jsou jejich členy kromě celostátních sdružení a podpůrných institucí také regionální rady mládeže.

Jsou partnery státní správě a samosprávě v otázkách, jež se týkají oblasti jejich činnosti a přesahují zájmy jednotlivých členských sdružení.

Prezentují sektor dětí a mládeže vůči veřejnosti, pořádají akce pro neorganizovanou mládež, vedou různé informační a lobbystické kampaně a vyvíjejí tlak na řešení problémů.

Kontakty na národní rady mládeže naleznete v sekci Organizace.


EVROPSKÉ FÓRUM MLÁDEŽE


Národní rady mládeže si na evropské úrovni vytvořily, spolu s mezinárodními organizacemi, silný koordinační orgán - EVROPSKÉ FÓRUM MLÁDEŽE (YFJ).

To je evropskou mezinárodní organizací, založenou v roce 1996 jako následník tzv. CENYCu (Council of European National Youth Committees) a ECB (European Co-ordination Bureau of International Non-Governmental Youth Organizations), jež reprezentovaly zájmy mládeže od šedesátých let. Funguje prostřednictvím Fóra mládeže Evropské unie (YFEU), jež tvoří most mezi YFJ a institucemi Evropské unie (a fakticky tak na aktivity celoevropského fóra získává prostředky od EU). Sekretariát sídlí v Bruselu.

Snahou YFJ je "zastávat zájmy mladých lidí v celé Evropě a podporovat jejich aktivní zapojení do vytváření společné Evropy, založené na hodnotách lidských práv, demokracie a vzájemného porozumění."

Evropské fórum mládeže sdružuje 91 členských organizací - národních rad mládeže a mezinárodních nevládních organizací mládeže - s přibližně 10 milióny mladých lidí z více než 40 evropských států.

Členské organizace reprezentují širokou škálu zájmových oblastí: studentské spolky a organizace mládeže s politickou orientací, organizace zaměřené na ochranu životního prostředí, menšiny, výchovné organizace, organizace venkovské mládeže a mnoho dalších.

YFJ je vedeno mladými lidmi - ti, kteří rozhodují jsou všichni pod 35 let, zatímco Byro - nejvyšší reprezentativní orgán, je složeno z dobrovolníků s průměrným věkem 26 let.

Mladí lidé a jejich organizace hrají aktivní roli v zajišťování obnovy a rozvoje demokracie - požadováním uznání sociálních, kulturních, politických a ekonomických práv a zodpovědností. Doplňují tak standardní politický proces - jsou schopni být partnery politikům, vládám a úřadům. YFJ zastupuje jejich zájmy vůči mezinárodním institucím (především vůči EU, Radě Evropy a OSN), slouží jako prostředník toku informací a názorů mezi mladými lidmi a rozhodujícími činiteli.

Více informací na www.youthforum.org.

Příklady aktivit Evropského fóra mládeže:

Bílá kniha o mládeži
Kampaň za uznání přínosu mimoškolní výchovy

Pavel Trantina
zahraniční zpravodaj Junáka
zahraniční zmocněnec ČRDM

Linka

Projekt evropa.adam.cz je realizován Českou radou dětí a mládeže.
Doporučené odkazy: www.sidliste.cz, www.borovice.cz, www.majaky.cz.
Náměty a doporučení zasílejte na adresu: crdmintr@adam.cz.