UPOZORNĚNÍ! Server evropa.adam.cz není dále aktualizován a zde uvedené informace slouží k archivním účelům. Aktuální informace a nabídky zahraničních akcí, seminářů, kursů apod. jsou nyní k dispozici na adrese http://zahranici.crdm.cz/.


Kampaň za uznání přínosu mimoškolní výchovy

Termín "non-formal education" překládáme do češtiny jako mimoškolní výchova - užívá se ve smyslu třetího důležitého pilíře výchovy a vzdělávání mladých lidí - po výchově v rodině a vzdělávání ve škole. Zahrnuje především činnost sdružení dětí a mládeže, které pomocí systému ucelené výchovy formují charakter, postoje , schopnosti a dovednosti mladých lidí. V posledních letech zintenzivněly snahy o uznání významu, který mimoškolní výchova má pro další život, o zajištění lepších podmínek pro dobrovolné pracovníky sdružení a o možnost certifikace mimoškolního vzdělání.

Základními dokumenty, jsou "Education of Young People" a "National Youth Policies", zpracované šesti největšími celosvětovými organizacemi dětí a mládeže - YMCA, YWCA, Světová skautská organizace, Světová asociace skautek, Mezinárodní federace společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce, Mezinárodní cena mládeže.

Do kampaně se zapojilo Evropské fórum mládeže, jež ji učinilo jedním ze svých hlavních témat.

Vzdělávání je osobní i společenský proces. Mělo by podporovat rozvoj osobnosti jako jedince i člena společnosti. K takovému úplnému osobnímu i společenskému rozvoji jedince přispívá řada vzdělávacích činitelů. Všeobecně přijímaná definice UNESCO rozlišuje tři typy:

 • Formální vzdělávání je hierarchicky strukturovaný, chronologicky postupný vzdělávací systém, který funguje od základních až po vysokoškolské instituce.
 • Neformální vzdělávání (výchova) je procesem, při kterém se jedinec učí zaujímat postoje, poznává hodnoty, získává zručnost a znalosti skrze vlastní denní zkušenost v rodině, mezi přáteli a sobě rovnými, skrze média a jiné vlivy a faktory ve svém okolí.
 • Non-formální vzdělání (jež u nás překládáme spíše jako mimoškolní výchova) je organizovanou vzdělávací aktivitou mimo rámec zavedeného oficiálního systému, jejímž smyslem je nabídnout jasně definovaným zájemcům přesně specifikované vzdělávací cíle.

Každý z těchto tří typů vzdělání má svoji specifickou roli, která doplňuje zbylé dva, a všechny tři jsou nezbytné pro dosažení žádaných výsledků. Všeobecně platí, že:

 • Znalosti a dovednosti pro výkon zaměstnání se získávají formálním vzděláváním.
 • Řadu zkušeností a dovedností pro osobní i společenský život nabyde jedinec neformálním vzděláváním a výchovou.
 • Získání životních zkušeností a dovedností a rozvoj postojů založených na uceleném systému hodnot umožňuje non-formální vzdělání (mimoškolní výchova).

Jedním z hlavních problémů, před kterými dnes vzdělání stojí, je pokračující tendence věnovat více času, prostředků a zodpovědnosti oblasti formálního akademického vzdělání. V důsledku toho je pomíjen význam mimoškolní výchovy a požadované prostředky na jeho podporu nejsou při zvýšené poptávce po omezených zdrojích a času poskytovány.


Vlastnosti organizací poskytujících mimoškolní výchovu a vzdělávání


Organizace poskytující mimoškolní výchovu a vzdělávání, jako jsou mládežnická hnutí, organizace, kluby, mají řadu vlastností, které jim dávají jedinečnou schopnost přispívat k celoživotnímu vzdělávacímu procesu jedince.

Za prvé, v centru jejich pozornosti stojí člověk a kladou silný důraz na svědomitost a zodpovědnost každého jedince při procesu jeho osobního růstu.

Za druhé, mají společné některé nebo všechny dále popsané vlastnosti, které je odlišují od dalších organizací a posilují motivaci jednotlivce aktivně se zapojit do procesu učení.

 • Dobrovolnost. Jsou založené na dobrovolnosti. Kdokoliv se rozhodne do takové organizace vstoupit, činí tak se své svobodné vůle. Dobrovolnost posiluje motivaci a svědomitost jedince a má pozitivní dopad na formování jeho charakteru.
 • Učení zkušenostmi. Umožňují získání praktických zkušeností v oblasti, na kterou se zaměřují. Každý objeví vlastní schopnosti a omezení přímým zapojením při realizaci nějakého projektu nebo překonáváním nějaké překážky.
 • Progresivní programy. Většina vzdělávacích mládežnických organizací má ve svých programech progresivní dimenzi. Je to způsob, jak pomoci jedinci sledovat s postupem času vlastní růst, a to flexibilním způsobem bez pevně daného plánu. Každý začíná, provádí a plní úseky v programu, když je na ně připraven a to podle svého vlastního stupně rozvoje a mentální připravenosti. Ve spojení s dobrovolnickou povahou organizací a osobní svědomitostí se tato progresivní dimenze stává velmi mocným nástrojem rozvoje.
 • Skupiny přátel. Mladí lidé se od přirozenosti touží začlenit do nějaké skupiny. Organizace poskytující mimoškolní výchovu a vzdělávání našly způsoby, jak tuto přirozenou potřebu využít a obohatit ji o výchovnou dimenzi. Skupina přátel je ideálním prostředím, v kterém může jedinec, společně s ostatními, plánovat a uskutečňovat projekty, nést zodpovědnost, navazovat vztahy, hrát specifické role, spolu s ostatními přemýšlet a zvažovat, přijímat hodnocení i hodnotit a učit se skrze zkušenost. Skupiny přátel mají navíc pro mladé lidi velice významnou roli v procesu osvojování hodnot.
 • Vztah mladí - dospělí. Vzdělávací mládežnické organizace nabízejí možnosti vytvořit mezi mladými lidmi a dospělými skutečné partnerství v situaci, kdy jsou obě strany dobrovolníky a uvědomují si, že se mohou učit jedna od druhé.
 • Rozvoj vedoucích schopností. Téměř všechny vzdělávací mládežnické organizace mají jako součást svých programů možnosti, kdy mladí lidé mohou převzít vedoucí úlohy. To jim pomáhá získat vedoucí schopnosti a postupně tyto schopnosti rozvíjet a používat, aniž by museli čekat, dokud "nevyrostou". Výsledkem je, že mají důležitou praktickou, "vlastnoruční" zkušenost s fungováním demokracie, rozhodováním a zodpovědným demokratickým vedením, kterou jiné vzdělávací systémy nabízejí strukturovaným způsobem jen zřídka.
 • Rozvoj žebříčku hodnot. Všechny organizace obrážejí soubor hodnot, na kterých jsou založeny a které patří k jejich etickému kodexu. Tyto hodnoty tvoří nedílnou část přediva organizace a mají silný vliv na její činnost, metody práce, styl a vnější vztahy. Mladým lidem se tak nabízí příležitost objevovat, analyzovat a pochopit hodnoty a jejich dosah a vybudovat si během doby vlastní žebříček hodnot, který je povede dalším životem.

Pavel Trantina
zahraniční zpravodaj Junáka
zahraniční zmocněnec ČRDM

Linka

Projekt evropa.adam.cz je realizován Českou radou dětí a mládeže.
Doporučené odkazy: www.sidliste.cz, www.borovice.cz, www.majaky.cz.
Náměty a doporučení zasílejte na adresu: crdmintr@adam.cz.