UPOZORNĚNÍ! Server evropa.adam.cz není dále aktualizován a zde uvedené informace slouží k archivním účelům. Aktuální informace a nabídky zahraničních akcí, seminářů, kursů apod. jsou nyní k dispozici na adrese http://zahranici.crdm.cz/.


Bílá kniha EU o mládeži

Po téměř dvou letech příprav byla Bílá kniha EU o mládeži oficiálně představena na kolokviu nazvaném "Hebe's Dream", konaném od 26. do 28. listopadu 2001 v belgickém Ghentu. Českou republiku na tomto setkání zastupovala delegace vedená ředitelem odboru pro mládež MŠMT Mgr. Fryčem, za ČRDM byl jejím členem Pavel Trantina.

Bílá kniha je politickým dokumentem, jejž by měly členské státy promítnout do svého zákonodárství a politických koncepcí. Jde o dokument velmi obecný, který pojmenovává některá témata a problémy a také obecně navrhuje některá řešení. Bude hodně záviset na národních vládách, co a jak si z bílé knihy vyberou a zapracují doma.

Zatím se dá říci, že bílá kniha nenaplnila očekávání lidí a organizací, podílejících se na dlouhotrvajících konzultacích. Na reakce se podíváme později, nyní si ukažme, co o bílé knize říká Evropská komise.


Z prezentace Evropské komise


Během několika let bude téměř 75 miliónů mladých lidí ve věku 15-25 let žít, studovat, pracovat,… v rozšířené Evropské unii. Evropa, v níž tito mladí lidé budou žít, čelí dnes zásadním výzvám. Jednou z nich je stárnutí populace. To má svůj význam pro vztahy mezi společně žijícími generacemi a pro rozmanitost evropské společnosti. Období mládí trvá déle: je to důsledek změn v sociálních podmínkách, rodinných vztazích, individuálních a kolektivních přístupech, na trhu práce. Vyúsťuje to v mnohem individualističtější a nelineární životní styl.

Mladí lidé se méně zapojují v tradičních strukturách politických či sociálních aktivit. Existuje trend k určité nedůvěře k vládním, parlamentárním či soudním institucím. To se týká také Evropské unie a jejích institucí a obecněji rovněž globalizace. Bez ohledu na to budoucnost Evropské unie velmi závisí na zapojení mladších generací.

Evropským institucím a členským zemím EU schází společná a obecná vize v oblasti politiky vůči mládeži a také různé nástroje ve prospěch mladých lidí. Účinek mnohých aktivit, včetně komunitních, zůstal tudíž spíše omezený. Konfrontována s tímto vývojem a s nedostatečností v evropské spolupráci ve vztahu k mládeži, rozhodla v roce 1999 Evropská komise vytvořit Bílou knihu o mládeži se záměrem vytvořit nezbytnou "energii k rozhýbání" nové evropské spolupráce ve vztahu k mládeži.

Aby mohla být tato bílá kniha vytvořena, proběhly v evropském měřítku rozsáhlé konzultace. Tento proces byl dosud nevídaný. Proběhlo 17 národních konferencí. 450 mladých lidí z 31 zemí se v říjnu 2000 setkalo v Paříži, aby dali dohromady 80 návrhů z celoevropského pohledu. Více než 60 organizací představilo své názory na veřejném slyšení na Ekonomickém a sociálním výboru v únoru 2001 v Bruselu. Během setkání ve švédském městě Umea v březnu se sešly návrhy a zprávy mladých lidí, organizací mládeže, výzkumníků a národních ministerstev. Konzultační proces se završil slyšením v Evropském parlamentu v dubnu 2001.

Výsledky konzultací lze shrnout do čtyř klíčových poselství:

 • Mladí lidé žádají uznání a chtějí se účastnit veřejného života jako plnoprávní občané.
 • Studium a vzdělávání se nemůže omezovat jen na tradiční formy a metody. Je nutná modernizace vzdělávání a v učení se je vyžadován obecnější přístup.
 • Mladí lidé usilují o samostatnost a chtějí pro ni získat nezbytné prostředky.
 • Mladí lidé očekávají, že je Evropa bude brát vážně a že jim zabezpečí výkon jejich aktivního občanství s ohledem na množství základních hodnot.

Konzultace také jasně ukázaly, že všechny zainteresované strany uznávají, že společné úsilí všech veřejných správ na všech úrovních rozhodování je nezbytné. Je užitečné na cestě k větší shodě mezi různými přístupy k mládeži v členských zemích EU. Aby toho bylo dosaženo, je potřebný nový rámec spolupráce. Snahou bílé knihy je zavést takový rámec, který bude založen na již učiněných věcech, především na existujícím programu Mládež. Evropská komise navrhuje založit spolupráci na dvou hlediscích:

 • První hledisko se zabývá specifickým polem mládeže. Mělo by se s ním nakládat s využitím tzv. "otevřené metody koordinace". V tomto ohledu komise navrhuje ustavit prioritami participaci, informace, dobrovolné aktivity a větší porozumění mládeži.
 • Druhé hledisko spočívá v posuzování mládežnického rozměru v ostatních sektorových politikách. V tomto ohledu komise doporučuje zaměřit se na vzdělávání, celoživotní vzdělávání a mobilitu jako na priority, stejně jako na zaměstnanost, sociální integraci, boj s rasismem a xenofobií a na autonomii.

Evropská komise zformulovala řadu možných iniciativ pro každou z prioritních oblastí, které definovala.

Participace

Mladí lidé se podílejí na rozhodování především na místní úrovni. Je nezbytné zajistit, aby se do dění zapojovali i mladí lidé, kteří nepatří do žádné organizace. Měly by být ustaveny pružné a inovativní mechanismy participace. Regionální a národní rady mládeže by se také měly zevšeobecnit a otevřít mladým lidem, kteří nejsou aktivní v organizacích.

Komise rovněž doporučuje posílení konzultační struktury na evropské úrovni. Přímé konzultace zůstávají jednou z možností. Evropské fórum mládeže zůstává hlavním partnerem evropských institucí. Avšak mělo by se reformovat, aby se stalo orgánem přiměřeným ke konzultacím s mladými lidmi, včetně neorganizované mládeže. Regionálních a národních rad mládeže se rovněž týká otázka otevřenosti vůči neorganizované mládeži. Konečně komise navrhuje, aby bylo zlepšeno zastoupení mladých lidí v Hospodářském a sociálním výboru.

K brzké době komise podnikne množství iniciativ v oblasti participace. V letech 2003 a 2004 navrhne pilotní projekty pro podporu participace na místní, regionální a národní úrovni. V roce 2002 zorganizuje dialog s mladými lidmi prostřednictvím pravidelných tématických setkání. Konečně také zapojí mladé lidi do dialogu o budoucnosti Evropy v návaznosti na zasedání Evropské rady v Nice.

Informace

Informovanost mládeže je neoddělitelně svázána s participací. V prvé řadě za ni nesou zodpovědnost členské státy, avšak koordinovaný přístup je nezbytný, pokud skutečně chceme uspět v informování co největšího počtu mladých lidí a těch, kteří s nimi pracují. V roce 2002 plánuje komise vytvoření internetového portálu, který poskytne maximálnímu počtu mladých lidí přístup k evropským informacím. Jeho součástí bude také elektronické diskusní fórum.

Dobrovolné aktivity mladých lidí

Dobrovolné aktivity by se měly rozvíjet na místní, regionální i národní úrovni. Kladná zkušenost s programem "Evropská dobrovolná služba" může také účinně přispět k takovému zevšeobecnění dobrovolných aktivit. Také by se měla vzít v úvahu situace mladých dobrovolníků po stránce zákonné a sociální ochrany.

Uznání dobrovolných aktivit jako zkušenosti neformálního učení musí být garantováno na evropské úrovni. Existující Evropská dobrovolná služba by mohla být rozšířena v partnerství s těmi orgány na světové úrovni, které podporují dobrovolné aktivity. Členské státy EU by měly co nejdříve odstranit všechny překážky mezinárodní mobilitě dobrovolníků.

Větší porozumění mládeži

Komise navrhuje následující, aby získala lepší povědomí o realitě mladých lidí v Evropě a na evropské úrovni.:

 • shromažďovat a propojovat existující struktury, studie a výzkumníky v EU a hledat možnosti doplňování s aktivitami jiných mezinárodních institucí jako Rada Evropy, OECD a OSN.
 • Vyvinout metodologický přístup s evropským rozměrem.
 • Připravit výzkumný pracovní program, postavený na již dosažených výsledcích.
 • Zajistit nástroje pro statistickou návaznost.

Vzdělávání, celoživotní učení a mobilita

V souvislosti s touto bílou knihou by měla být věnována pozornost inovativní a neformální práci činěné organizacemi mládeže, sociální sférou a místními úřady. Následující části by měly být pozorně vyhodnoceny:

 • lepší definice konceptů, získaných schopností a kvalitativních standardů,
 • uznání všech stran zapojených do těchto aktivit,
 • větší uznání těchto aktivit,
 • posílení doplňkovosti s formálním vzděláváním a přípravou.

Plán činnosti a doporučení členským státům v oblasti mobility již také existují.

Zaměstnanost

EU vytváří plán pro evropskou strategii zaměstnanosti od roku 1997. Tento proces už dospěl k určitým plánům, týkajícím se mladých lidí: prevence dlouhodobé nezaměstnanosti prostřednictvím individuálního vedení, zlepšení systému vzdělávání a přípravy, snižování počtu mladých lidí opouštějících předčasně školu, zevšeobecňování vzdělávání v nových technologiích.

Sociální inkluze (včleňování)

V této oblasti byla otevřená metoda koordinace zahájena v březnu 2000 po zasedání Evropské rady v Lisabonu. Vyústila v několik zvláštních cílů ve vztahu k mladým lidem: integraci mladých lidí na trhu práce, zajišťování dostatečného příjmu mladých lidí v nesnázích, potírání nerovných příležitostí ve vzdělávání, přístup ke kvalitním službám v oblasti bydlení, lékařské péče, kultury a soudnictví, rozvoj znevýhodněných oblastí.

Boj proti rasismu a xenofobii

EU již schválila plán činnosti na tomto poli a navrhované iniciativy se do něho mohou všechny vejít. Boj proti rasismu a xenofobii musí být prioritou ve všech evropských aktivitách a programech, které věnují pozornost mladým lidem.

Autonomie mladých lidí

Z konzultací jasně vyvstala velká důležitost tématu autonomie (svébytnosti) mladých lidí. Proto komise navrhuje vytvoření poradní pracovní skupiny na vysoké úrovni, která může zajistit odborné posudky z různých oblastí politiky, včetně těch mimo specifickou oblast mládeže, protože se vztahuje k oblasti, kde by měly být zaměstnanost, rodinná politika, sociální ochrana, zdraví, doprava, soudnictví a vnitřní záležitosti jistě brány v potaz.

Tato prioritní témata a dvě hlediska rámce spolupráce jsou představena Evropskou komisí v bílé knize. Ministři zodpovědní za mládež v 15 zemích EU nyní budou muset vybrat, které priority účinně uchopí a jak se vyvine debata. Před formálním rozhodnutím budou v zemích EU nezbytné hloubkové diskuse. Konečné rozhodnutí padne po nezbytných iniciativách během španělského předsednictví EU, v prvních šesti měsících 2002.


A co na to mladí lidé?


Jak reagují ti, kterých se bílá kniha týká? Prozatím poměrně opatrně.

Evropské fórum mládeže se ve své první reakci omezilo na konstatování, že "YFJ vítá Bílou knihu EU o mládeži a vyzývá ke konkrétním krokům, které učiní evropskou politiku mládeže realitou". Oficiální odpověď YFJ poskytne komisi v lednu, nyní konzultuje se svými členskými organizacemi. Česká rada dětí a mládeže chystá také svou odpověď.

Svou odpověď již tři dny po zveřejnění bílé knihy vydala Irská národní rada mládeže. A servítky si nebrala, o čemž svědčí už samotný název jejího materiálu "Ztracená příležitost k postavení mládeže do centra Evropy". V úvodu pečlivě připraveného devítistránkového materiálu se říká: "Národní rada mládeže Irska je velmi zklamána Bílou knihou EU o mládeži. Její obsah považujeme za ztracenou příležitost k tomu, aby mládež byla postavena do centra Evropy. Bílá kniha je v zásadě chybná a fakticky ignoruje důležitou roli, kterou ve společnosti hrají organizace mladých lidí ..."

Ať již tedy bílá kniha naplnila či nenaplnila očekávání, jde o první dokument svého druhu v Evropě, o možný odrazový můstek k dalším, snad úspěšnějším aktivitám ve prospěch mladých lidí. Uvidíme, co z tohoto dokumentu využije Česká republika. V polovině února totiž za spolupráce České rady dětí a mládeže uspořádá MŠMT národní konferenci o mládeži, která bude diskutovat návrh zákona o práci s dětmi a mládeží a jeho vztah k bílé knize, stejně jako zapracování knihy do nové koncepce státní politiky vůči mladé generaci.

Pavel Trantina
zahraniční zpravodaj Junáka
zahraniční zmocněnec ČRDM

[Poslední aktualizace: 7.2.2002]

Linka

Projekt evropa.adam.cz je realizován Českou radou dětí a mládeže.
Doporučené odkazy: www.sidliste.cz, www.borovice.cz, www.majaky.cz.
Náměty a doporučení zasílejte na adresu: crdmintr@adam.cz.