UPOZORNĚNÍ! Server evropa.adam.cz není dále aktualizován a zde uvedené informace slouží k archivním účelům. Aktuální informace a nabídky zahraničních akcí, seminářů, kursů apod. jsou nyní k dispozici na adrese http://zahranici.crdm.cz/.


Konference Youth Meeting of V4 Countries
13. - 15.7.2001, Visegrád, Maďarsko

Ve dnech 13. - 15.7.2001 uspořádalo ve Visegrádě maďarské Ministerstvo mládeže a sportu konferenci pod názvem Youth Meeting of V4 Countries (Setkání mládeže zemí Visegrádské čtyřky). Na konferenci byli pozváni zástupci těch ministerstev, jež mají v kompetenci problematiku mládeže, a taktéž zástupci mládežnických organizací (rad mládeže) ze zemí V4 (Česká republika, Maďarsko, Polsko, Slovensko). Za Českou republiku se konference zúčastnili Mgr. Jaroslav Tuček a Mgr. Karolína Stuchlíková z MŠMT a zástupci mládežnických organizací Marek Krajči (ČRDM) a Jan Taraba (KSDM). Setkání se nezúčastnili zástupci Polska.

V pátek 13.7.2001 proběhlo slavnostní zahájení v hotelu Silvanus ve Visegrádě, kde zúčastněné přivítali zástupci pořadatelského maďarského ministerstva.

Vlastní jednání probíhala v sobotu 14.7.2001. Oficiálně jednání zahájil zástupce tajemníka Ministerstva mládeže a sportu László Szabó. Po něm dostal slovo zástupce Ministerstva zahraničních věcí Otto Szabó, který stručně pohovořil o historickém vývoji v oblasti a nejdůležitějších změnách v posledních letech. Dále informoval o maďarské zahraniční politice v oblasti střední Evropy. Účastníky poté seznámil s programem činnosti v rámci Visegrádské čtyřky pod nynějším maďarským předsednictvím.

Následně zástupce maďarského Ministerstva mládeže a sportu informoval přítomné o struktuře mládežnických organizací v Maďarsku a o činnosti ministerstva, které funguje 2,5 roku. V Maďarsku jsou nově zřizovány mládežnické instituce na regionální a lokální úrovni. Zlepšení, zregulování a zrychlení toku informací by mělo zabezpečit sedm informačních center. Platformou pro spolupráci vlády s nevládními neziskovými organizacemi je Maďarská mládežnická konference. V Maďarsku se teď snaží vybudovat národní Radu mládeže, aby tak získali základnu pro spolupráci národních organizací dětí a mládeže. Spolupráce mládežnických organizací z Maďarska a zemí EU probíhá na základě programu Mládež. Maďarsko má v současné době dohodnutou bilaterální spolupráci s Německem, Itálií, Francií, Slovinskem a Rumunskem, připravuje se též dohoda o spolupráci se Slovenskem. To svědčí o široké mezinárodní spolupráci Maďarska s ostatními zeměmi.

O vládní politice v oblasti mládeže na Slovensku účastníky informovala RNDr. Marta Galusová z Ministerstva školství Slovenské republiky, jež zodpovídá za státní mládežnickou politiku a spolupráci s vládními a nevládními mládežnickými organizacemi. V každém kraji a okrese pracují koordinátoři zodpovědní za uskutečňování této politiky v praxi. Minulý rok byla založena Rada vlády pro děti a mládež, kde jsou zástupci ministerstev a civilní sféry. Tato rada se podílela na tvorbě koncepce státní mládežnické politiky a navrhovaného zákona o mládeži.

Další člen slovenské delegace Štefan Drančák seznámil přítomné s úlohou Rady mládeže Slovenska (RMS), která je národní radou mládeže na Slovensku. RMS je oficiálním partnerem Vlády SR, reprezentuje mládežnické organizace při diskusích s vládou a ministerstvem, je členem Evropského fóra mládeže, podporuje mládežnickou práci na Slovensku, pro své členské organizace pořádá semináře, školení a dílny a spravuje mládežnický server. Aktivně se účastnila přípravy zákona o mládeži.

O struktuře státní péče o děti a mládež v České republice hovořil Mgr. Jaroslav Tuček z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Při Vládě ČR působí jako poradní orgán Rada vlády pro děti, mládež a rodinu; péčí o děti a mládež je ze zákona pověřeno MŠMT. Stát má také 300 středisek pro volný čas dětí a mládeže, jež nabízejí dětem a mládeži mimoškolní vyžití, a na 5000 školních klubů. V ČR dále existuje zhruba 600 dobrovolných nevládních organizací dětí a mládeže. Jejich menší část, avšak zahrnující převážný počet členů těchto sdružení, je organizována ve dvou střešních organizacích, kterými jsou Česká rada dětí a mládeže a Kruh sdružení dětí a mládeže. Spolupráce vládních institucí a organizací a nevládních sdružení se uskutečňuje prostřednictvím Komory mládeže MŠMT, kde jsou zastoupeny i organizace dětí a mládeže neorganizované ve střešních strukturách. Komora mládeže slouží ke vzájemnému informování o činnostech a potřebách a též doporučuje ministrovi projekty organizací, jimž mají být přiděleny dotace. Kromě sdružení dětí a mládeže jsou v ČR činná rovněž sdružení s dětmi a mládeží pracující, jako například Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

Po krátké přestávce pak konference pokračovala představením připravovaných zákonů o mládeži. Za maďarskou stranu o přípravách a o zákoně informovala Páp Csilla z ministerstva. V Maďarsku se na přípravách podíleli mladí prostřednictvím mládežnické konference, která měla možnost vyjádřit se k dané problematice. Názory mladých též zjišťovali pomocí internetu. Vlastní zákon se skládá ze sedmi částí. Definuje pojmy jako dítě a mládež, mládežnická práce (dobrovolná, profesionální), dobrovolná služba a další. Představuje systém mládežnických organizací - mládežnická konference, národní rada mládeže, regionální mládežnické rady; určuje úlohy samosprávy, parlamentu a vlády. Zahrnuje podporu mládeže na celém území, podporu organizací pomocí grantů a regulaci vládních nemovitostí určených na podporu mládežnických organizací. Zákon by měl taktéž změnit nynější regionální rady mládeže, jež vznikly z iniciativy státu, na občanská sdružení. Tyto rady vypisují granty a podporují práci sdružení v regionech.

Práce MŠ SR se řídí podle Státní politiky ve vztahu k dětem a mládeži z ledna 1992. Přípravou zákona se zabývala Rada vlády pro děti a mládež. Jeho obsah byl představen na 1. národní konferenci o dětech a mládeži v prosinci 2000. Zákon podporuje rozvoj občanských sdružení dětí a mládeže, práci sdružení a vztahy občanských sdružení a státní správy. Skládá se ze sedmi oddílů, které zahrnují definici pojmů, úlohy orgánů státní správy, zejména MŠ SR, okresních a krajských úřadů a určení orgánů - Rada vlády pro děti a mládež, Národní institut pro děti a mládež. Stanovuje, že obce s podílem obyvatelstva do 26 let věku vyšším než 10 % musí mít vlastní program práce s mládeži a musí na něj vyčlenit potřebné prostředky. Finanční podpora bude nadále poskytována prostřednictvím MŠ SR. Zákon určuje i podmínky pro práci s dětmi a mládeží. Návrh zákona má být předložen do Parlamentu SR v listopadu roku 2001.

Český Zákon o podpoře práce s dětmi a mládeží vychází z Koncepce státní politiky ve vztahu k mladé generaci. Zákon nepředstavuje komplexní řešení všech otázek souvisejících s dětmi a mládeží, zaměřil se na ty oblasti, které dosud nebyly jinde upraveny. Zákon obsahuje definici pojmů, úlohy státu, státní správy, krajů a obcí v rámci jejich samosprávy. Vládě ukládá vypracovat každé 4 roky koncepci státní politiky a vyčlenit určité finanční prostředky pro přímou podporu práce s dětmi a mládeží. Mají být vytvořena krajská centra pro mládež - státní instituce, která by měla napomoci k lepšímu sepětí státu a nestátních organizací a jejich vzájemnému ovlivňování. Zákon navrhuje financovat jenom střešní organizace a sdružení s celostátní působností, ostatní místní a regionální organizace mají být financovány z prostředků krajů. Získání podpory od státu bude vyžadovat akreditaci dané organizace. Zákon dále určuje podmínky pro práci s dětmi a mládeží, požadavky na pracovníky, kteří s nimi pracují (mimo jiné zde stanovuje povinnost odborné přípravy těchto pracovníků - v této oblasti navazuje na zkušenosti z organizace Junák) a podmínky pro provoz pobytových a dalších akcí. Zákon se nezabývá dobrovolnictvím a dobrovolnickou službou, tyto oblasti budou upraveny zvláštním zákonem. Pro nedostatek politické vůle byla z návrhu vypuštěna pasáž zabývající se sdělovacími prostředky.

Závěrečným bodem jednání byla diskuse o možnostech spolupráce zemí V4 na poli mládežnické politiky. Maďarská strana účastníky znovu informovala o zahraničních vztazích Maďarska v této oblasti a představila své záměry ohledně další spolupráce se sousedními zeměmi i s ostatními zeměmi V4. Za hlavní body budoucí spolupráce navrhla drogovou prevenci, spolupráci s EU, konzultování zákonů o mládeži a výzkumy týkající se mládeže. Z maďarské strany též zazněly návrhy na vytvoření společného informačního centra V4 a na uskutečnění mezinárodního výměnného programu, jenž by měl napomoci lepšímu vzájemnému poznání mládežnických organizací.

Mgr. Tuček z české delegace navrhl, aby byly pro potřeby výzkumu mládeže specifikovány určité skupiny a oblasti, což by umožnilo vzájemné porovnání výsledků výzkumů v ČR, SR a Maďarsku. Připravení této struktury výzkumů se na návrh Mgr. Tučka ujalo maďarské ministerstvo. Dále Mgr. Tuček navrhl, aby se další spolupráce netýkala jen drogové prevence, ale též vandalismu a šikaně na (zejména základních) školách. Diskuse se aktivně zúčastnil i zástupce české delegace J. Taraba

Slovenská strana přišla s nápadem internetových stránek informujících o V4 a členských zemích. Na tento návrh zareagoval M. Krajči z české delegace. Přítomné informoval o projektu internetového informačního servisu evropa.adam.cz a vyzval je ke spolupráci na tomto servisu, kterou by představovalo hlavně dodávání informací z jednotlivých zemí a jejich zveřejnění na tomto serveru. Z reakcí účastníků bylo zřejmé, že se jim návrh zalíbil a je možné v budoucnosti spolupráci v této oblasti očekávat. Š. Drančák ze slovenské delegace ještě poznamenal, že by bylo vhodné zorganizovat setkání týkající se nejen negativních jevů, ale i pozitivních hodnot mládeže v zemích V4.

Závěrečným příspěvkem do diskuse byl návrh Mgr. Tučka, aby každá země provedla analýzu toho, co očekává od ostatních zemí a co jim může nabídnout na úrovni ministerstev a střešních organizací. Na základě těchto analýz bude potom možné zorganizovat další podobná setkání už s konkrétnějším zaměřením.

Poté byla diskuse ukončena a účastníci souhlasili se shrnutím konference, jež připravila maďarská strana. Organizátoři poděkovali přítomným za účast a přispění k diskusi a vyjádřili naději, že tato konference bude začátkem budoucí spolupráce v oblasti mládeže mezi zúčastněnými zeměmi. Tímto byla jednání oficiálně ukončena.

Večer si účastníci prohlédli visegrádský hrad a královský palác. V neděli 14.7.2001 byli účastníci dopraveni lodí do Budapešti, kde se rozloučili a vydali na zpáteční cestu domů.

Závěrem lze říci, že konference byla pro zúčastněné rozhodně přínosem. Podařilo se navázat nové kontakty, získat množství nových informací o vývoji problematiky mládeže a nastartovat spolupráci mezi zúčastněnými zeměmi v této důležité oblasti.

Marek Krajči
zahraniční sekretář ČRDM

Linka

Projekt evropa.adam.cz je realizován Českou radou dětí a mládeže.
Doporučené odkazy: www.sidliste.cz, www.borovice.cz, www.majaky.cz.
Náměty a doporučení zasílejte na adresu: crdmintr@adam.cz.